Łk 11,16.29-32

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Złośliwe zarzuty*
11 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
Znak Jonasza*
29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz był znakiem* dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.


Przypisy

11,14 - Por. Mt 12,22-30; Mk 3,22-27.
11,29 - Por. Mt 12,38-42 z przypisami; Mk 8,12.
11,30 - Por. Mt 12,43nn z przypisami.

Zobacz rozdział