1 J 3,4-20

Musimy unikać grzechów
3 4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia*, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy*, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże*; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
10 Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła*: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 11 Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. 12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego* i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci*. 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!* 19 Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy*, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 20 A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko*.


Przypisy

3,4 - Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego podkreślali wyższość prawa Mojżeszowego nad prawem Jezusa, głosząc, że grzech, który nie przekracza prawa ST, nie jest bezprawiem, lecz zwykłym uchybieniem. Św. Jan uczy, że każdy grzech jest bezprawiem, bo sprzeciwia się wiecznemu prawu - woli Bożej. Inni przez "bezprawie" rozumieją brak wiary.
3,6 - Tzn. posiada możność niegrzeszenia (por. 1 J 1,8).
3,9 - Tj. łaska uświęcająca (por. 1 J 3,6).
3,10 - Ludzie, którzy pozwolili się sprowadzić z prawej drogi (por. 1 J 3,19; J 8,41.44).
3,12 - Zob. 1 J 2,13. Por. Rdz 4,8.
3,16 - Przekł. staroż. dod.: "Boga". Por. J 10,11; J 15,13; Ef 5,2.
3,18 - Por. Jk 1,22; Jk 2,14-19.
3,19 - "Prawda" w ST (w przeciwstawieniu do niesprawiedliwości, zła) oznaczała zgodność życia z wolą Bożą. To znaczenie przejmuje tu św. Jan (1 J 2,21n; 2 J 4).
3,20 - Mowa o gotowości ze strony Boga przebaczenia każdego grzechu, gdy tylko żałujemy.

Zobacz rozdział