1 Krl 2,1-4.10-12

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Ostatnia wola i śmierć króla Dawida
2 1 Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: 2 «Ja wyruszam w drogę [przeznaczoną ludziom na] całej ziemi*. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! 3 Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza*, aby ci się powiodło* wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, 4 ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: "Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela"*. 10 Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym*. 11 A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Salomon wzmacnia swą władzę i wypełnia testament ojca
12 Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.


Przypisy

2,2 - Mowa o śmierci.
2,3 - "Mojżesza" - por. Pwt 17,14-20; "powiodło" - por. 1 Krn 22,13.
2,4 - Por. 2 Sm 7,12.
2,10 - Płd.-wsch. dzielnica starożytnej Jerozolimy.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział