1 Mch 4,11

JUDA MACHABEUSZ
Klęska Gorgiasza*
4 11 aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje Ten, który wybawia i ratuje Izraela».


Przypisy

4,1 - Zob. 2 Mch 8,8-29.

Zobacz rozdział