Dz 9,23.29

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Pierwsze kroki nawróconego Szawła
9 23 Po upływie dłuższego czasu* Żydzi postanowili go zgładzić. 29 Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami*, którzy usiłowali go zgładzić.


Przypisy

9,23 - Spędzonego zapewne w Arabii; por. Ga 1,17.
9,29 - Zob. Dz 6,1.

Zobacz rozdział