Ez 44,21

PIĘKNO I ŚWIETNOŚĆ NOWYCH CZASÓW*
Reguły przyjęcia do świątyni
Kapłanów
44 21 Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje do wewnętrznego dziedzińca*.


Przypisy

40,1 - Rozdziały 40-47 maja charakter symboliczny. Prorok w sposób bardzo szczegółowy zapowiada, że na pewno nadejdzie dzień odrodzenia narodu, że znowu będą się dokonywały święte obrzędy w odbudowanej świątyni. Różnice zachodzące w szczegółach między świątynią Ezechiela a przyszłą Zorobabela dowodzą, że nie brano dosłownie tego tekstu prorockiego.
44,21 - Por. Kpł 10,9nn.

Zobacz rozdział