Ezd 6,7-8.12b.14-20

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
Decyzja przychylna i jej wykonanie
6 7 Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. 8 Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić* do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. 12 A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». 14 A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego. 15 I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci* dzień miesiąca Adar* - był to rok szósty* panowania króla Dariusza.
Poświęcenie świątyni
16 I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. 17 I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. 18 I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Pascha
19 * Czternastego dnia miesiąca pierwszego* wysiedleńcy obchodzili Paschę. 20 * Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się*; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie.


Przypisy

6,8 - "Jak macie się odnosić do... starszyzny", Wlg: "co ma być zrobione przez starszyznę".
6,15 - "Na 23 dzień", popr. wg 3 Ezd 7,5. Adar = luty/marzec. "Rok 6" = 516 przed Chr. Świątynia ta potem rozbudowana przez Heroda Wielkiego została zburzona przez Tytusa w r. 70 po Chr.
6,19 - Tekst od Ezd 6,19-7,11 jest hebrajski. "Pierwszego" czyli Nisan - marzec/kwiecień.
6,20 - Słowa "kapłani bowiem i", występujące tu w hebr. i Wlg, należy opuścić; por. koniec tego wiersza oraz apokr. 3 Ezd 7,11. "Oczyścili się", por. Kpł 16,23-28.

Zobacz rozdział