Hbr 9,12.26.28

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Skutki ofiary Chrystusa
9 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków* na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia* grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.


Przypisy

9,26 - Tzn. w czasach mesjańskich (por. Hbr 1,2; 1 Kor 10,11; Ga 4,4).
9,28 - Inni tłum.: "by wziąć na siebie". Por. Iz 53,12.

Zobacz rozdział