J 18,1-2.10

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie*
18 1 To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. 2 Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. 10 Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos.


Przypisy

18,1 - Por. Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Łk 22,47-53.