Jr 20,8.18

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Walka wewnętrzna proroka
20 8 Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 18 Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby?


Zobacz rozdział