Jr 49,28.32

MOWY PRZECIW NARODOM OBCYM
Proroctwo przeciw plemionom arabskim
49 28 O Kedar* i królestwach Chasor*, które pobił król babiloński, Nabuchodonozor. To mówi Pan: Dalej, maszerujcie na Kedar, zniszczcie synów Wschodu! 32 Ich wielbłądy pójdą na łup, a liczne ich stada staną się zdobyczą. Rozproszę na cztery wiatry tych, co podcinają włosy na skroniach*; ze wszystkich stron sprowadzę na nich nieszczęście - wyrocznia Pana.


Przypisy

49,28 - "Kedar" - ogólne określenie Beduinów - nomadów zamieszkujących pustynię za wschód i południe od Palestyny - por. Pwt 1,5; Ez 27,21; Ez 42,11; Iz 60,7. "Chasor" - nazwa niejasna, z pewnością różna od palestyńskiego miasta Hasor.
49,32 - Por. przypis do Jr 25,23.

Zobacz rozdział