Sdz 17,5n

DODATKI
NADUŻYCIA W KULCIE JAHWE
Prywatny przybytek u Miki*
17 5 Mika* miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim* oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem*. 6 Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.


Przypisy

17,1 - Sdz 17,1-18,26 Wydarzenia tu opisane świadczą o anarchii w zakresie kultu wśród Izraelitów (Sdz 18,1). Czysty kult jedynego Boga przybrał cechy bałwochwalcze. Pomimo jednak tych nadużyć, tak Mika, jak Danici pragną być wiernymi wyznawcami Boga w duchu mozaistycznym, czego dają dowód chcąc mieć kapłana lewitę, pochodzącego w prostej linii z rodu kapłańskiego. Na temat wędrówki Danitów por. Joz 19,47n.
17,5 - "Mika" - forma skrócona imienia Mikajehu; "terafim" - tu przedmioty kultu synkretystycznego (por. Rdz 31,19); "kapłan" - wg starodawnego zwyczaju obowiązki kapłańskie mógł spełniać albo urodzony kapłan, albo, gdy takiego nie było, głowa plemienia.

Zobacz rozdział