Tb 3,3-4

Modlitwa Tobiasza o śmierć
3 3 A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje ani za zapomnienia moje, ani za moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. 4 Nie słuchaliśmy* Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś.


Przypisy

3,4 - Wg kod. BA.

Zobacz rozdział