Łk 12,33

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Dobra trwałe*
12 33 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.


Przypisy

12,32 - Por. Mt 6,19nn.

Zobacz rozdział