Łk 13,18-21

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie*
13 18 Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? 19 Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». 20 I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? 21 Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».


Przypisy

13,18 - Por. Mt 13,31nn z przypisami; Mk 4,30nn.

Zobacz rozdział