Łk 17,33

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY
Dzień Syna Człowieczego*
17 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je*.


Przypisy

17,22 - Jezus mówi tu o swym przyjściu chwalebnym przy końcu wieków. Por. Mt 24,17.25nn.37-41 z przypisami; Mk 8,35; Mk 13,15n.35.
17,33 - Por. Łk 9,23nn; Łk 14,26n; Mt 10,39; Mt 16,24nn.