Łk 20,41-44

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Mesjasz Synem Bożym*
20 41 Natomiast On rzekł do nich: «Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida? 42 Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, 43 aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod Twoje stopy*. 44 Dawid nazywa Go Panem: jak zatem może On być [tylko] jego synem?»


Przypisy

20,41 - Por. Mt 22,41-45; Mk 12,35nn.
20,43 - Ps 110[109],1.

Zobacz rozdział