Łk 22,10

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Przygotowanie Paschy*
22 10 Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie,


Przypisy

22,7 - Por. Mt 26,17nn; Mk 14,12-16 z przypisem.

Zobacz rozdział