Łk 22,31-34

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku*
22 31 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; 32 ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony* utwierdzaj twoich braci». 33 On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». 34 Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».


Przypisy

22,31 - Por. Mt 26,31-35; Mk 14,26-31; J 13,36-38.
22,32 - Dosł. "nawróciwszy się utwierdzaj", jest to idiomatyczny zwrot oparty na znaczeniu szczególnym hebr. czasownika szub - wprowadzania nowej czynności (por. Ps 85[84],7; Jr 18,4; Mi 7,19). Tutaj: Piotr umocniony ma z kolei utwierdzać innych.

Zobacz rozdział