Łk 23,45

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Śmierć Jezusa*
23 45 Słońce się zaćmiło* i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.


Przypisy

23,44 - Por. Mt 27,45-50; Mk 15,33-37; J 19,30.
23,45 - Zob. przypis do Mt 27,45.