Łk 24,44

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Ostatnie pouczenia
24 44 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach».