Łk 3,1

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
3 1 Było to w piętnastym* roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;


Przypisy

3,1 - Por. Mt 3,1-6; Mk 1,1-6; J 1,6n.23.
3,1 - Tzn. w czasie od 1 X 27 do 1 X 28 roku po Chr.

Zobacz rozdział