Łk 3,4.6

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
3 4 jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza*: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, 6 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


Przypisy

3,1 - Por. Mt 3,1-6; Mk 1,1-6; J 1,6n.23.
3,4 - Iz 40,3-5. "Wypełnianie dolin" - to aluzja do biednych, zgłodniałych, którzy będą nasyceni w czasach mesjańskiej szczęśliwości (Łk 1,52); "góra" i "pagórek" zrównane - to zapowiedź upokorzeń, które mają spotkać wyniosłych i pysznych tego świata.

Zobacz rozdział