Łk 4,31n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego*
4 31 Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. 32 Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.


Przypisy

4,31 - Por. Mt 7,28n; Mk 1,21-28 z przypisami; J 7,28.

Zobacz rozdział