Łk 6,15

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Wybór Dwunastu*
6 15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;


Przypisy

6,12 - Por. Mt 10,1-4 z przypisami; Mk 3,13-19.

Zobacz rozdział