Łk 6,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Wybór Dwunastu*
6 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.


Przypisy

6,12 - Por. Mt 10,1-4 z przypisami; Mk 3,13-19.