Łk 9,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania*
9 22 I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».


Przypisy

9,22 - Por. Mt 16,21nn; Mk 8,31nn.

Zobacz rozdział