Łk 10,23

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Przywilej uczniów*
10 23 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.


Przypisy

10,23 - Por. Mt 13,16n. Chodzi o tajemnicę mesjańską; zob. Mk 4,11.

Zobacz rozdział