Łk 10,27

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Miłość bliźniego*
10 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego*.


Przypisy

10,25 - Por. Mt 22,35-40; Mk 12,28-34.
10,27 - Pwt 6,5; Kpł 19,18.

Zobacz rozdział