Łk 11,20

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Złośliwe zarzuty*
11 20 A jeśli Ja palcem Bożym* wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.


Przypisy

11,14 - Por. Mt 12,22-30; Mk 3,22-27.
11,20 - Por. Wj 8,15; nieco inaczej Mt 12,28.

Zobacz rozdział