Łk 21,36

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Potrzeba czujności*
21 36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».


Przypisy

21,34 - Por. Mt 24,42nn; Mk 13,33-37.

Zobacz rozdział