Łk 22,43

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania*
22 43 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.


Przypisy

22,39 - Por. Mt 26,30.36-46; Mk 14,26.32-42; J 18,1n.