Łk 22,48

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie Jezusa*
22 48 Jezus mu rzekł: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?»


Przypisy

22,47 - Por. Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; J 18,1-11.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział