Łk 22,49-51

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie Jezusa*
22 49 Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: «Panie, czy mamy uderzyć mieczem?» 50 I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. 51 Lecz Jezus odpowiedział: «Przestańcie, dosyć!» I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.


Przypisy

22,47 - Por. Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; J 18,1-11.

Zobacz rozdział