Łk 4,26

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
Jezus w Nazarecie*
4 26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej*.


Przypisy

4,16 - Por. Mt 13,53-58; Mk 6,1-6. Autor zdaje się połączył tu trzykrotny pobyt Jezusa w Nazarecie. Pierwszy pobyt (16-22; por. Mt 4,13); drugi pobyt (23n; Mt 13,53-58; Mk 6,1-6); trzeci pobyt pod koniec swej działalności w Galilei (25-30). Tak Łk już na początku zaznacza dobroczynną działalność Jezusa i odepchnięcie Go przez naród.
4,26 - Por. 1 Krl 17,9.

Zobacz rozdział