Łk 5,29-32

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZY ZATARG Z FARYZEUSZAMI
Powołanie Lewiego*
5 29 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. 30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» 31 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».


Przypisy

5,27 - Por. Mt 9,9-13 z przypisem; Mk 2,23-17.

Zobacz rozdział