Łk 9,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Warunki naśladowania Jezusa
9 23 * Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!


Przypisy

9,23 - Por. Mt 10,37nn; Mt 16,24nn; Mk 8,34-9,1.

Zobacz rozdział