Łk 9,23-26

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Warunki naśladowania Jezusa
9 23 * Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26 * Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów.


Przypisy

9,23 - Por. Mt 10,37nn; Mt 16,24nn; Mk 8,34-9,1.
9,26 - Por. Mt 10,32n; Mk 8,38; Mk 9,1.

Zobacz rozdział