1 Krl 1,33.38.45

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)
1 33 wydał im król rozkaz: «Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i prowadźcie go do Gichonu*. 38 * Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci* i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu. 45 Potem kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w Gichonie. A później wstępowali stamtąd radując się i dlatego poruszyło się miasto, czego odgłos usłyszeliście.


Przypisy

1,33 - Źródło na zewnątrz murów Jerozolimy (dziś zwane źródłem Najświętszej Maryi Panny), spływające do doliny Cedronu jako potok tejże nazwy.
1,38 - Por. 1 Krn 29,21n; - Zob. 2 Sm 8,18.

Zobacz rozdział