1 Krl 12,28

ROZŁAM KRÓLESTWA
Jeroboam wprowadza kult bałwochwalczy
12 28 Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: «Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!»*


Przypisy

12,28 - Wj 32,4; por. Pwt 9,16.21.

Zobacz rozdział