1 Krl 15,33

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Basza króluje w Izraelu (908-885)
15 33 W trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, został królem nad Izraelem w Tirsie syn Achiasza, Basza, na dwadzieścia cztery lata.


Zobacz rozdział