1 Krl 18,20

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 20 Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel.


Zobacz rozdział