1 Krl 19,16

CZASY ELIASZA
Pan powołuje Eliasza do namaszczenia nowych królów i proroka Elizeusza
19 16 Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza*, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie.


Przypisy

19,16 - Hebr. brzmienie: Elisza.

Zobacz rozdział