1 Krl 2,27

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Salomon wzmacnia swą władzę i wypełnia testament ojca
2 27 Tak więc Salomon odsunął Abiatara, by nie był kapłanem Pańskim, i aby wypełnić, co Pan zapowiedział rodowi Helego w Szilo*.


Przypisy

2,27 - Por. 1 Sm 2,30n; 1 Sm 3,12n.

Zobacz rozdział