1 Krl 22,41-51

CZASY ELIASZA
Panowanie Jozafata w Judzie (870-848)
22 41 * Jozafat, syn Asy, objął władzę w Judzie w czwartym roku Achaba, króla izraelskiego. 42 W chwili objęcia rządów Jozafat miał trzydzieści pięć lat, a królował w Jerozolimie dwadzieścia pięć lat. Jego matce było na imię Azuba - córka Szilchiego. 43 Poszedł on we wszystkim drogą swego ojca, Asy. Nie zboczył z niej starając się czynić to, co słuszne w oczach Pańskich. 44 Tylko wyżyn nie usunięto. Lud składał jeszcze ofiary całopalne i kadzielne na wyżynach. 45 Jozafat zachował pokój z królem izraelskim. 46 A czyż pozostałe dzieje Jozafata i dzielność, jaką okazał i z jaką walczył, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 47 Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca. 48 Kiedy w Edomie nie było króla, ustanowił króla*. 49 Jozafat wystawił flotę dalekomorską*, aby płynęła do Ofiru po złoto. Jednak nie popłynęła, bo uległa rozbiciu pod Esjon-Geber. 50 Wtedy Ochozjasz, syn Achaba, powiedział Jozafatowi: «Niech moi słudzy idą na okręty z twoimi sługami!» Ale Jozafat nie chciał. 51 Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, swego praojca, a jego syn, Joram*, został w jego miejsce królem.


Przypisy

22,41 - Por. 2 Krn 17-21. Liczba 25 lat w tekście zapewne uwzględnia okres współrządów z ojcem.
22,48 - Inni popr.: "był namiestnikiem króla", co tłumaczy łatwy dostęp do Zatoki Elanickiej, o czym mowa i w w. nast.
22,49 - Zob. 1 Krl 10,22.
22,51 - Panował: 848-841.

Zobacz rozdział