1 Krl 8,10-21

BUDOWLE SALOMONA
Przyniesienie Arki do świątyni*
8 10 A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. 11 Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański. 12 * Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze*. 13 Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».
Akt poświęcenia świątyni
14 Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. 15 Potem rzekł: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to też ręką wypełnił, mówiąc: 16 "Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud, Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta do wybudowania świątyni, by Imię moje w niej przebywało. Ale wybrałem sobie <Jerozolimę, aby tam było moje Imię i obrałem>* Dawida aby był nad moim ludem, Izraelem". 17 Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla Imienia Pana, Boga Izraela. 18 Wówczas Pan rzekł memu ojcu, Dawidowi: "Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego Imienia, bo wypłynęło to z twego serca. 19 Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego Imienia". 20 Wypełnił Pan właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu, Dawidzie, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla Imienia Pana, Boga Izraela. 21 A w nim urządziłem miejsce dla Arki, w której jest Przymierze Pana, zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej».


Przypisy

8,1 - Por. 2 Krn 5.
8,12 - Por. 2 Krn 6,1; Ps 18[17],10.
8,16 - Uzupełniono wg 2 Krn 6,6. Bóg nie chciał być Bogiem opiekuńczym tylko jednego miasta, jak bogowie ludów starożytnych (np. Szumerów), u których każde miasto miało swe go boga opiekuńczego. Szczególna obecność Boga w świątyni jerozolimskiej nie przeczy Jego wszechobecności. Por. niżej w. 27.

Zobacz rozdział