1 Krl 9,11nn

Zapis z 'nn' oaznacza 'ten i następne', ponieważ nie można jednoznacznie określić ilości szukanych wersetów - wyświetlony jest fragment do następnego szukanego wersu albo do końca rozdziału.
BUDOWLE SALOMONA
Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania*
9 11 a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej. 12 Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, te mu się nie spodobały. 13 Powiedział więc: «Cóż to są za miasta te, które mi dałeś, mój bracie?» Dlatego nazwał je Ziemią Kabul* po dziś dzień. 14 Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów złota. 15 To było funduszem robót przymusowych, które król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu Millo*, murów jerozolimskich, Chasor*, Megiddo* i Gezer*.
Roboty niewolników
16 Faraon, król egipski, niegdyś nadciągnął i zdobywszy Gezer spalił je, a Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytępił. Później dał je w posagu swej córce, żonie Salomona. 17 Salomon zaś zbudował Gezer i dolne Bet-Choron*, 18 a także Baalat* i Tamar* w okolicy pustyni; 19 ponadto wszystkie miasta-spichlerze, które należały do Salomona, miasta dla rydwanów i miasta dla konnicy oraz wszystko, co spodobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie, na Libanie i w każdym kraju będącym pod jego władzą. 20 Całą ludność, pozostałą z Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz Jebusytów, która nie była izraelska, 21 stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie zdołali poddać klątwie, Salomon zaciągnął do robót niewolniczych po dziś dzień. 22 Z Izraelitów zaś nikogo nie skazał na niewolę, gdyż byli oni wojownikami i jego podwładnymi, jak również wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy*. 23 Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych* urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę. 24 Skoro tylko córka faraona wyprowadziła się z Miasta Dawidowego do własnego domu, który wzniósł dla niej - Salomon zbudował Millo*.
Salomon składa doroczne ofiary w świątyni
25 Trzy razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary biesiadne na ołtarzu, który zbudował Panu, oraz składał przed Panem <ofiary kadzielne>*, odkąd wykończył świątynię.
STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru
26 Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. 27 Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona. 28 Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.


Przypisy

9,10 - Por. 2 Krn 8,1-6.
9,13 - Źródłosłów tej pogardliwej nazwy jest niepewny (hebr.: "jak nic"?).
9,15 - "Millo" - część umocnień obronnych w murach Jerozolimy. Por. 2 Sm 5,9; 1 Krn 11,8; 2 Krn 32,5; "Chasor" - miasto w Galilei, w pobliżu jeziora semechonickiego Bahret el-Hule; "Megiddo" - miasto na pd. krawędzi doliny Jizreel u wschodnich zboczy masywu góry Karmel; "Gezer" - miasto starokananejskie na północny zachód od Jerozolimy.
9,17 - Obok Gezer.
9,18 - "Baalat" - w pobliżu Gezer; "Tamar" w Negebie.
9,22 - Tekst popr. wg 2 Krn 8,9.
9,23 - Zob. 1 Krl 5,30.
9,24 - Zob. 1 Krl 9,15.
9,25 - Tekst skażony, brak tych słów w LXX, inni popr. wg Wj 30,20 na "ofiary spalone".

Zobacz rozdział