1 Krn 14,5

DAWID KRÓLEM
Świetność rządów Dawida*
14 5 Jibchar, Eliszua, Elpalet,


Przypisy

14,1 - (1 Krn 14, 1-16) - Por. 2 Sm 5,11-25.

Zobacz rozdział