1 Krn 15,12

DAWID KRÓLEM
Sprowadzenie Arki do Jerozolimy
15 12 i rzekł do nich: «Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się* wy i bracia wasi i przenieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem.


Przypisy

15,12 - Przez obmycia rytualne, spożywanie potraw sakralnych i zachowanie wstrzemięźliwości (Kpł 22,2n; Lb 11,18; 1 Sm 21,5n).

Zobacz rozdział