1 Krn 16,1-2

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 1 * Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. 2 Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.


Przypisy

16,1 - Por. 2 Sm 6,17-19.

Zobacz rozdział